010 - 707 49 00 (bereikbaar van 9.00 tot 16.00 uur)
In de buurt

De Vreedzame Wijk

Opvoeden is steeds meer een individuele aangelegenheid aan het worden. Gezinnen zijn meer op zichzelf aangewezen, ‘de ogen in de straat zijn afgenomen’ en steeds vaker zijn het vooral professionals die gezinnen ondersteunen. In verschillende wijken in Capelle aan den IJssel wordt daarom de Vreedzame Wijk uitgerold. De kinderbuurtcoaches van Welzijn Capelle betrekken organisaties en bewoners mee te doen aan Onze Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk is dus iets van ons allemaal!

Kinderen leven vaak in teveel van elkaar gescheiden werelden (school, thuis, straat). Het is voor het goed kunnen opgroeien van kinderen belangrijk dat die werelden aan elkaar geknoopt worden. Door op al die plekken in enige mate dezelfde pedagogische aanpak te hanteren, dezelfde wijze van omgaan met conflicten, dezelfde begrippen te gebruiken, in te spelen op de op school geleerde vaardigheden, wordt het voor kinderen duidelijk dat er overal ongeveer dezelfde verwachtingen worden gehanteerd, en dezelfde regels en afspraken gelden.

Wat is de Vreedzame Wijk?

De Vreedzame Wijk is een programma dat voorkomt uit de Vreedzame School. De Vreedzame School vormt de basis voor de Vreedzame wijk. Op een Vreedzame school leren kinderen allerlei ‘sociale en burgerschapscompetenties’, zoals hoe je conflicten constructief kunt oplossen, hoe je (menings-)verschillen kunt overbruggen, en wat het is om verantwoordelijkheid te dragen. 

Kinderen hebben op veel andere plekken in de wijk te maken met andere ‘opvoeders’: thuis natuurlijk, maar ook in het buurthuis, in de speeltuin, op de stadsboerderij, op de sportclub, bij de naschoolse opvang, in de verlengde schooldag, enzovoort. De Vreedzame Wijk is een aanpak waarbij de filosofie en de werkwijze van De Vreedzame School overgedragen wordt aan zoveel mogelijk andere opvoeders die met kinderen en jongeren in aanraking komen.

Sociale binding

Een ‘gezonde’ samenleving veronderstelt een zekere mate van verbondenheid met die samenleving. De kwaliteit van de sociale bindingen die kinderen en jongeren onderhouden met hun omgeving (gezin, familie, buurt, school en maatschappij) bepalen of zij zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en betrokken burgers. Niet voor alle groepen kinderen is die binding zo vanzelfsprekend. Kinderen hebben soms te maken met omgevingen die steeds minder verbindingskracht ontwikkelen: probleemgezinnen in onveilige buurten die gekenmerkt worden door overlast, illegaliteit, criminaliteit, armoede en werkeloosheid. Kinderen die in deze wijken opgroeien worden als probleem beschouwd in plaats van te worden verwelkomd als leden van de gemeenschap die ‘er toe doen’.

Kijk ook eens op: www.stichtingvreedzaam.nl